Varasto-olosuhteiden valvonta

Viileä- ja kylmävarastojen lämpötilaa seurataan langattomalla ratkaisulla.

LämpötilaLämpötilaa ja sen muutoksia voidaan seurata reaaliaikaisesti.

4TS:n ratkaisussa voidaan seurata varastoinnin aikaista lämpötilaa lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmän etuna on se, että mitään kiinteitä asennuksia ei tarvitse tehdä ja mittauspisteitä voidaan vaihdella joustavasti tarpeen mukaan.

Mitatut lämpötilat voidaan tallentaa halutulla tiheydellä ja määriteltyjen raja-arvojen alituksista tai ylityksistä saadaan välitön ilmoitus hälytysseurantaan ja haluttaessa myös avainhenkilöiden mobiililaitteisiin tai sähköposteihin. Lämpötilan mittaukseen käytetään langatonta 4TS dSeal -tuotetta, joka siirtää automaattisesti mittaus-, hälytys- ja sijaintitiedot aikaleimoineen verkkopalveluna käytettävään 4TS dMonitor -palveluun. 

Lämpötilalle voidaan asettaa useita joko sisäkkäisiä, päällekkäisiä tai erillisiä seurantarajoja. Näin voidaan saada välitön tieto ei vain hälytysrajan ylityksistä, mutta myös kriittisiä rajoja lähestyttäessä. Useita rajoja voidaan myös käyttää ilmoitusten lähettämiseksi eri henkilöille - esimerkiksi ilmoitus rajan lähestymisestä toiselle ja rajan ylityksestä toiselle. Myös muun muassa viivästetty hälytys on mahdollinen, eli hälytys annetaan vasta kun lämpötila on ollut yhtäjaksoisesti annetun rajan ulkopuolella vapaasti määritellyn ajan verran. 

Lämpötilan valvontaratkaisua hyödynnetään viranomaismääräysten ja laatuvaatimusten täyttämiseksi muun muassa lääkkeiden ja elintarvikkeiden lämpötilaolosuhteiden mittaamiseen sekä olosuhdetietojen tallentamiseen.

Kosteutta voidaan seurata reaaliaikaisesti.

KosteusKosteuden mittaukset voivat toimia erillisinä tai yhtä aikaa lämpötilan mittauksen kanssa.

Samalla tavoin kuin lämpötilaa, voidaan varastoinnin aikana seurata ja mitata lähes reaaliaikaisesti myös kosteutta. 

Kosteudelle herkkien tavaroiden, mm. koneet ja laitteet sekä taide, pilaantuminen voidaan estää olosuhdetta 4TS-ratkasulla seurattaessa. Hälytys saadaan riittävän ajoissa olosuhteen muutoksista ja tilanteeseen voidaan reagoida jo ennen tavaroiden pilaantumista.

Usein kosteuden ja lämpötilan yhtäaikainen seuranta on tarpeen lämpötilamuutosten mahdollisesti aiheuttaman kondensaatiokosteuden seuraamiseksi. Kerätyn mittaustiedon pohjalta voidaan myös kehittää kuljetus ja/tai varastointiolosuhteita, kun osataan ennakoida esimerkiksi lämpötilamuutosten aiheuttamat kosteusongelmat.

Rikkoutumiselle altistaneet iskut saadaan reaaliaikaisesti selville.

Havaitse tavaran huono käsittely. Reaaliaikaisessa ja älykkäässä 4TS dSeal -tiedonkeruulaitteessa on useita olosuhteita mittaavia sensoreita. Mukana olevalla kiihtyvyysanturilla voidaan havaita kaikenlaista liikettä ja liikkumattomuutta. Varastoitavien tavaroiden käsittelyä voidaan ajantasaisesti monitoroida ja havaita muun muassa tavaroiden saamat iskut sekä niiden kaatumiset ja putoamiset. Mahdollista on selvittää myös koska tavaraa on siirretty.

Kiihtyvyysanturilla havaitaan kaikki tavaraan kohdistuvat iskut. Voit asettaa hälytysrajaksi minkä tahansa arvon 1,2 g:n (pieni näpäytys) ja 10 g:n (voimakas isku) välillä, jolloin hälytysrajan ylittyessä järjestelmään kirjataan hälytystapahtuma ja siitä myös ilmoitetaan välittömästi haluamillesi henkilöille.

Hälytystapahtumaan liitetään mitatun arvon lisäksi aika- ja paikkaleimat. Näin saadaan heti selville missä toimitusketjun vaiheessa tavaraan on kohdistunut ei-toivottu isku. Anturi mittaa tavaraan kohdistuvaa voimaa kolmella akselilla (x-, y- ja z-suunnat), joten tarvittaessa voidaan selvittää myös iskun suunta.

Putoamisen aiheuttaman iskun voimakkuuden lisäksi myös putoamiskorkeus rekisteröityy 10 cm tarkkuudella järjestelmään.

Putoaminen. Mahdollinen putoamiskorkeus on iskun voimakkuuden lisäksi järjestelmän tiedossa.

Kiihtyvyysanturilla voidaan mitata myös vapaata pudotusta kymmenen sentin tarkkuudella. Tämän tiedon avulla pystytään tarkemmin selvittämään tavaran mahdollisen rikkoutumisen aiheuttaneita olosuhteita. 

Vapaan pudotuksen mittaus yhdistetään usein iskujen mittaukseen. Tällöin saadaan esimerkiksi tieto, että tavaraan on kohdistunut 3,4 g:n voimakkuuksinen isku ja tavara putosi ennen sitä 80 senttimetrin matkan (pääteltävissä on, että laatikko putosi joko sylistä tai pöydältä - tai jos tapahtuma on sattunut satamassa, niin kontti on saatettu asettaa paikoilleen viimeiset kymmenet sentit putoamalla).

Elektroninen sinetti ilmoittaa pakettien luvattomasta avaamista.

Koskemattomuus ja luottamuksellisuus. Elektroninen sinetti havaitsee paketin tai oven avaamisen.

Jos varastoit arvotavaraa tai luottamuksellista materiaalia, on ensiarvoisen tärkeää, että niiden koskemattomuus säilyy. Kuinka tietää, onko paketti tai kirjekuori avattu luvattomasti?

4TS-ratkaisussa on mukana kahta valoanturia hyödyntämällä rakennettu elektroninen sinetti, joka havaitsee paketin avaamisen. Avaamistapahtuma kirjautuu järjestelmään, minkä lisäksi luvattomasta avaamisesta voidaan lähettää välitön hälytys haluttuihin matkapuhelimiin ja sähköposteihin. Avaamisesta tallentuu myös kellonaika ja sijainti, mikä voi toimia myös lähetyksen vastaanottoleimana.